Nový Fruitisimo rozvoz v Bratislave! Po novom prijímame objednávky na nasledujúci deň do 23:59!

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky e-shop Fruitisimo-rozvoz.sk

 Prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť ARNB SK s.r.o., so sídlom: Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava,

IČO 35905352, DIČ 2021894435. Ďalej len „Predávajúci“.

Kontaktné údaje: Poštová adresa pre doručovanie: ARNB SK s.r.o., so sídlom: Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava. E-mail: shop@fruitisimo.sk

Predmetom obchodovania v e-shope sú produkty ponúkané Predávajúcim a sú rozdelené do príslušných kategórií. Podľa jednotlivých kategórií sú stanovené dodacie a platobné podmienky.

Ceny produktov, ponúkaných v e-shope, sú platné v dobe objednávky a sú súčasťou potvrdenia objednávky, ktoré obdrží každý zákazník po dokončení a odoslaní objednávky. Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH. Celková cena objednávky zahrňuje aj prípadné náklady na dodanie (dopravné).

Objednávka: Odoslaním riadne vyplnenej objednávky zákazníkom a jej potvrdením zo strany Predávajúceho, vzniká medzi oboma stranami kúpna zmluva.

Zmena a storno objednávky: Zmenu či storno odoslanej objednávky je možné zo strany zákazníka vykonať do 2 hodín od jej odoslania, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty na kontakty uvedené v odstavci b) týchto Obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, pokiaľ sú vstupné suroviny pre výrobu ponúkaných produktov momentálne nedostupné. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody ohľadne ďalšieho postupu.

V prípade, že zákazník už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná formou zloženky na jeho adresu.

Vlastnícke právo: Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktom až do úplného zaplatenia ich kúpnej ceny. Pokladničný doklad, faktúra alebo pokladničný blok vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a zákazníkom je zároveň daňovým dokladom.

Dodacie podmienky: Zákazník si pri objednávke v e-shope zvolí variantu dodania/prevzatia.

Varianty dodania/prevzatia sú:

Fruitisimo preprava – dopravné je zohľadnené v objednávke a je súčasťou jej celkovej ceny.

Platobné podmienky: Zákazník si pri objednávke v e-shope zvolí variantu platby.

Varianty platby sú: Platobnou kartou

Právo na odstúpenie od zmluvy/vrátenie tovaru: Produkty ponúkané v e-shope Predávajúceho sú potraviny s obmedzenou dobou použiteľnosti. Zákazníkovi v tomto prípade zaniká právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru do 14tich dní, bez udania dôvodu.

Reklamácia: Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať množstvo a vizuálnu kvalitu produktov. Zaplatením kúpnej ceny pri osobnom prevzatí či podpisom prepravného dokladu/dodacieho listu zákazník potvrdzuje, že zásielku prevzal bez zjavných nedostatkov a v uvedenom množstve. Na neskoršiu reklamáciu množstva a zjavných nedostatkov sa ohľad neberie.

Ak bude zákazník reklamovať skryté vady v zásielke, ktoré neboli zjavné jej prevzatí, musí tak učiniť bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky. Na neskoršiu reklamáciu sa nebude brať ohľad.

Reklamáciu skrytých nedostatkov je možné vykonať telefonicky, elektronickou poštou či osobne na kontaktoch uvedených v odstavci b) týchto Obchodných podmienok.

Ak je reklamácia uznaná, bude vybavená podľa dohody medzi zákazníkom a Predávajúcim, a to formou náhradnej zásielky alebo vrátením peňazí, na základe dohody bude stanovené aj miesto a dátum vybavenia reklamácie.

Záručná doba: Produkty ponúkané v e-shope Predávajúceho sú potraviny s obmedzenou dobou použiteľnosti, a preto sa na ne nevzťahuje záručná doba.

Ochrana osobných údajov:

Pri spracovaní osobných údajov vychádzame zo zákona č. 311/2001 Z. z., zákonníku práce, v platnom znení, a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) číslo 2016/679 (GDPR).

Spracovanie osobných údajov poskytnutých vo formulári registrácie do klubu Fruitisimo vykonávame na základe zmluvného vzťahu vzniknutého registráciou v klube, vždy však v obmedzenej miere tak, aby spracovanie bolo v súlade s vyššie uvedenými zákonnými úpravami. 

VIAC TU

Záverečné ustanovenia:

  • Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, v prípade, že nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.
  • Odoslaním elektronickej objednávky zákazník bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, a taktiež v deň odoslania objednávky akceptuje platnú výšku kúpnej ceny objednávky, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
  • Odoslanou objednávkou (uzavretím kúpnej zmluvy) je zákazník po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa, vyhradzuje zmysle ust. § 262 odstavec 1 obchodného zákona dohodli, že ak nie je týmito Obchodnými podmienkami výslovne stanovené inak
  • Platnosť Obchodných podmienok: od dátumu vydania do dátumu vydania nového znenia